REGULAMIn

Jak przebiega proces wypożyczenia?

REZERWACJA

Aby dokonać rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny oraz podanie:

– danych teleadresowych
– nazwy oraz ilości sprzętu
– terminu wynajmu

Otrzymasz zwrotnie informację o dostępności sprzętu i całkowitym koszcie wypożyczenia. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy, płatność i odbiór sprzętu.

Na tym etapie możliwa jest również konsultacja
z naszym fizjoterapeutą.

UMOWA – PŁATNOŚĆ – ODBIÓR

W umowie określamy rodzaj sprzętu, czas najmu, całkowity koszt oraz kaucję. Do sporządzenia umowy konieczny będzie Twój dowód osobisty. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wypożyczalni.

W chwili podpisania umowy pobieramy z góry opłatę za wynajem sprzętu oraz ustaloną kaucję zwrotną. Teraz już możesz odebrać zarezerwowany sprzęt z naszego magazynu, lub poczekać na jego dostawę.

ZWROT

Po upływie okresu najmu określonego w umowie jesteś zobowiązany do jego zwrotu w naszym magazynie lub umówienia się z nami co do godziny i miejsca jego przekazania – przyjedziemy i odbierzemy sprzęt. W chwili zdawania sprzętu, po zweryfikowaniu jego stanu, otrzymasz zwrot kaucji.

Jeżeli w trakcie korzystania ze sprzętu zdecydujesz o potrzebie przedłużenia najmu – poinformuj nas o tym, sprawdzimy czy będzie dostępny i przedłużymy okres obowiązywania umowy.

Regulamin wypożyczalni re-sport

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Wypożyczalnia “re-sport”, zwana dalej “Wypożyczalnią”, świadczy usługi w zakresie wynajmu sprzętu do regeneracji sportowej, terapii zimnem oraz innego sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego, zwanego dalej “sprzętem”, mającego na celu przyspieszenie powrotu do zdrowia po kontuzjach lub urazach oraz skrócenie czasu potrzebnego na regenerację organizmu po wysiłku fizycznym.

2. Sprzęt, o którym mowa w pkt 1, jest własnością firmy REGENERACJA SPORTOWA ROMAN MAJOROWSKI, z siedzibą na ul. Szkolnej 196, 43-267 Suszec, NIP 6511020461.

3. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przyjęty do używania sprzęt w okresie wskazanym w Umowie najmu, w szczególności za wszelkie uszkodzenia sprzętu nie wynikające z jego normalnego zużycia czy wad fabrycznych. 

4. Najemca jest zobowiązany przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu do zapoznania się z dołączoną do sprzętu instrukcją użytkownika, a następnie do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wytycznymi zawartymi w instrukcji.

5. Najemca jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z udostępnionymi torbami i plecakami do transportu, w terminie określonym w umowie.

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

1. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa zawarta pomiędzy właścicielem Wypożyczalni lub osobą przez Niego upoważnioną, a Najemcą. 

2. Umowa określa wyszczególnienie sprzętu stanowiącego przedmiot najmu, czas jego wypożyczenia, koszt, wysokość kaucji oraz prawa i obowiązki stron. Do zawarcia umowy niezbędne będzie okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem. W umowie możliwe jest upoważnienie przez Najemcę innej osoby do odbioru i/lub zwrotu przedmiotu najmu. 

3. Podpisanie umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Opłatę za użytkowanie sprzętu określa załącznik do Umowy, sporządzony na podstawie cennika dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni. Przy zawarciu Umowy ramowej o współpracy długoterminowej, przyznane zostaną rabaty na najem sprzętu w wysokości do 50% wartości określonej w standardowym cenniku.

5. Najem sprzętu możliwy jest w określonych na stronie internetowej Wypożyczalni pakietach czasowych – 1, 3, 7, 14 lub 30 dni. Nie ma możliwości najmu sprzętu na czas inny niż wskazane okresy lub ich wielokrotność.

6. Opłata za wynajem sprzętu zostaje pobrana z góry, przy podpisaniu umowy lub w przypadku Umów ramowych o współpracy długoterminowej (kluby i stowarzyszenia sportowe posiadające osobowość prawną, nr NIP/REGON) – z odroczeniem płatności.

7. Jeżeli okres najmu jest dłuższy niż 30 dni, kolejnych płatności dokonuje się na zasadach, które zostaną określone w Umowie.

8. W chwili podpisania Umowy zostaje również pobrana kaucja zwrotna za wypożyczony sprzęt, określona w Umowie. Wartość kaucji za poszczególne rodzaje sprzętu określona jest na stronie internetowej Wypożyczalni.

9. Najemca ma prawo do przedłużenia okresu najmu. W tym celu niezbędne jest poinformowanie Wypożyczalni o tym fakcie przed terminem upływu okresu najmu określonego w Umowie. W sytuacji dostępności sprzętu w okresie planowanego przedłużenia zostanie sporządzony aneks do umowy najmu i zostanie pobrana opłata na zasadach określonych w rozdziale II Regulaminu.

10. W przypadku nie poinformowania Wypożyczalni o przedłużeniu terminu wypożyczenia sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo  do wystawienia faktury za przetrzymywany sprzęt, w wysokości 1% wartości rynkowej sprzętu (wg cennika załączonego do Umowy) za każdy rozpoczęty dzień jego przetrzymywania po ustalonym umownie terminie.

11. W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy Najemcy, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji i/lub wystawienia faktury na poczet jego naprawy.

12. W sytuacji stwierdzenia przez Najemcę uszkodzenia/usterki/wady sprzętu należy zaprzestać jego użytkowania i niezwłocznie zgłosić ten fakt Wypożyczalni. W przypadku usterki sprzętu nie spowodowanej z winy Najemcy, Najemca nie będzie ponosił kosztów wypożyczenia za okres od zgłoszenia usterki do dnia jego naprawy lub dnia otrzymania zamiennika/innego egzemplarza urządzenia.

13. Koszty naturalnego zużycia sprzętu ponosi Wypożyczalnia.

14. Zacieranie przez Najemcę cech i numerów inwentarzowych wypożyczonego sprzętu jest niedozwolone po rygorem odmowy przyjęcia sprzętu przez Wypożyczalnię i obowiązku zapłaty jego wartości rynkowej przez Najemcę.

III. BEZPIECZEŃSTWO

1. W okresie najmu za bezpieczeństwo osób korzystających z wypożyczonego sprzętu odpowiada w pełnym zakresie Najemca. Na Najemcy też spoczywa obowiązek poinformowania każdej osoby, która będzie korzystała ze sprzętu o zasadach bezpieczeństwa, wskazaniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych oraz o obowiązku zapoznania się z instrukcją użytkownika.

2. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, wypadki oraz obrażenia powstałe w okresie wypożyczenia, w szczególności wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu lub niestosowania się do wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych czytelnie określonych w instrukcjach użytkownika, dołączonych do każdego egzemplarza wypożyczonego sprzętu.

3. W przypadku wątpliwości co do możliwości zastosowania danego sprzętu/terapii w poszczególnych przypadkach, należy się skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą. 

4. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wynajęty sprzęt, w szczególności w jednostki sterujące, przewody elektryczne, ciśnieniowe i hydrauliczne.

5. Sprzęt jest każdorazowo dezynfekowany, a wymienne zewnętrzne elementy prane i na bieżąco wymieniane na nowe przez Wypożyczalnię. Zabrania się samodzielnego zdejmowania zewnętrznych elementów sprzętu przez Najemcę oraz ich prania. Zabrania się również stosowania środków dezynfekcyjnych niedopuszczonych przez producenta sprzętu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Najemcy oraz kontroli sposobu użytkowania wypożyczonego sprzętu.

2. W przypadku stwierdzenia przez Wypożyczalnię faktu, iż oddany do użytkowania sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem, Wypożyczalnia ma prawo do rozwiązania zawartej umowy najmu w trybie natychmiastowym.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Umową najmu, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej “RODO”), informujemy że:

 •  zależy nam na zachowaniu Pani/Pana prywatności oraz bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, przysługujących na mocy RODO,
 • Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Regeneracja Sportowa Roman Majorowski, ul. Szkolna 196, 43-267 Suszec, zwana dalej “Firmą”
 • Inspektorem Ochrony Danych jest właściciel Firmy – dane kontaktowe: biuro@re-sport.pl.

W czasie korzystania ze strony internetowej www.re-sport.pl, zwanej dalej “stroną internetową”, Użytkownik może zostać poproszony o podanie wybranych danych osobowych, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób. Wszelkie wprowadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim oraz unijnym.

Celem przetwarzania danych osobowych są:

 • przesyłanie informacji o charakterze marketingowym (korespondencja e-mail, kontakt telefoniczny),
 • utrzymywanie kontaktu z klientami,
 • rezerwacja sprzętu,
 • wynajem sprzętu.
W tym celu przetwarzane będą dane osobowe w następującym zakresie:
 •  imię i nazwisko,
 • nr i seria dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • nr tel. komórkowego,
 • adres e-mail.

Administrator informuje, że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług oferowanych na stronie internetowej.

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania działalności gospodarczej Firmy.

PRAWA UŻYTKOWNIKA:

 • Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@re-sport.pl.
 
 
II. MECHANIZM COOKIES
 
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
  – prawidłowego działania Strony www, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
  – dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
  – zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
  – marketingowych,
  – statystycznych,
  – analitycznych.
 • Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
 • Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
  – Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  – Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  – Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  – Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
  – Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 re-sport